Az oldal fejlesztés alatt áll!

Általános Szerződési Feltételek

 (2021.04.10.) [PDF letöltés!]

Ezen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Soltész + Soltész Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 48. cégjegyzék: 01- 09-079659, adószám: 10616462-2-43) részére adott mindazon megrendelés vonatkozásában érvényesek, amikor a Felek írásban külön szerződést nem kötnek, vagy a megkötött szerződésben kifejezetten nem állapodnak meg más jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben.

1. A szerződés létrejötte

 • 1. A Soltész + Soltész Kft., a továbbiakban Szállító, által adott szerződéstervezet vagy ajánlat érvényességi ideje a keltétől számított 30 nap, ennek eltelte után kötelezettséget nem jelent a Szállítóra nézve.
 • 2. Amennyiben a Megrendelő a Szállító szerződéstervezetét vagy ajánlatát, vagy azok egyes részeit nem az eredetivel egyező tartalommal vagy érvényességi idején túl fogadja el, a Szállító azt új ajánlatkérésnek tekinti. Az érvényességi idő lejárta esetén abban az esetben jön létre a szerződés, amennyiben a Szállító visszaigazolásában elfogadja a módosított tartalmat.
 • 3. Érvényes szerződés felmondása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Megrendelő vállalja a szerződéses érték 10%-nak megfizetését kötbér jogcímén és vállalja a Szállító igazolt, addig felmerült költségeinek maradéktalan megtérítését.
 • 4. Egyedi gyártású termékre vonatkozó szerződés felbontására annak létrejöttét követően nincs mód.
 • 5. A szerződésben foglalt szállítási határidő a teljesítés végső határideje. A Szállító elő- illetve részteljesítésre valamint e teljesítmények részszámlázására jogosult.
 • 6. A teljesítés helye a Szállító székhelye. A Szállító nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szállításból és nem megfelelő csomagolásból eredő károkért.
 • 7. Amennyiben a Megrendelő az értesítést követően 3 munkanapon belül nem gondoskodik a termék átvételéről, a Szállító jogosult a terméket fuvareszközzel a Megrendelő telephelyére szállítani és a szerződés teljesítettnek tekintendő, a Szállító jogosult a számlázásra. Ekkor a szállítás költsége a Megrendelőt terheli.
 • 8. Szállítás: A Szállító jogosult alvállalkozó bevonására, azonban ennek teljesítéséért ugyan úgy felel, mintha ő maga teljesített volna. A szállítás nettó díja: 10 kg-ig 2.590,- Ft/csomag, 20 kg-ig 2.990,- Ft/csomag; 30 kg-ig 5.790,- Ft/csomag, 50 kg-ig 9.900,-Ft/csomag. Utánvétes csomag felárak: 100.000,-Ft-ig nettó 900,- Ft; 300.000,-Ft-ig nettó 1.800,- Ft. Nagyobb értékű vagy terjedelmesebb áru esetén a szállítási költséget a vevővel egyedileg egyeztetjük. A megrendelő telephelyére történő kiszállításoknál a csomagolás és összeállítás nettó díja: 1.500,-Ft/csomag.

2. Minőség

 • 1. A Szállító által szállított termékekre a mindenkor hatályban lévő, kötelező szabvány és minőségi előírások vonatkoznak. A Megrendelő által hibásan megadott paraméterek és feltételek miatti szállítási hiba esetén a Szállítót felelősség nem terheli.
 • 2. A Megrendelő a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban minőségi kifogással élhet. A kifogást a Szállító megvizsgálja és gondoskodik a hiba javításáról. A kifogás nem, vagy késedelmes előterjesztése miatti károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

3. Árak

 • 1. Szállításaink során egyéb megállapodás hiányában a mindenkor érvényes árlistánkon szereplő árak az érvényesek. Amennyiben árlistánk Ft alapú, és a forint árfolyamváltozása a 3%-ot meghaladja, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
 • 2. Az 50,- EUR-t meg nem haladó vásárlás esetén csak forintban áll módunkban számlát kiállítani.
 • 3. Amennyiben a kiadott ajánlatunkban, vagy árlistáinkon az alkalmazott pénznem EUR, a teljesítéskor a Vevőnek lehetősége van a számla forintban történő kiegyenlítésére. Az átváltáshoz alkalmazott árfolyam a teljesítés napján érvényes MKB Bank által www.mkb.hu internetes oldalon közzétett deviza kereskedelmi eladási árfolyam.

4. Garancia

 • 1. A Szállító az általa szállított termékekre 12 havi jótállást vállal annak üzembe helyezésétől számítva, de a garancia időszaka nem haladhatja meg a szállítást követő 18 hónapot.
 • 2. A hibás beépítésből, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garanciavállalás nem vonatkozik.
 • 3. Garanciavállalás tömítésekre: 12 hónap a beépítéstől, ill. 18 hónap a vásárlástól számítva: itt hívjuk fel figyelmüket, hogy a tömítések működése nagyban függ a beépítési körülményektől, melyre a gyártónak és a forgalmazónak nincs befolyása. Ebből következően kizárólag az anyagaink adatlap szerinti minőségi jellemzőire vállalunk felelősséget. Egy esetleges reklamáció érdemi kivizsgálására csak akkor van lehetőség, ha a reklamált árut eljuttatják hozzánk kivizsgálásra.

5. Fizetés

 • 1. A szerződésben foglalt ellenérték kifizetése első vásárláskor a teljesítéskor azonnal készpénzben, vagy előre utalással fizetendő.
 • 2. Átutaláskor a számlán feltüntetett bankszámlák egyikére kell utalni, devizanemre tekintettel. (lásd 3.2)
 • 3. A Megrendelő nem jogosult semmilyen jogcímen történő visszatartásra, levonásra.
 • 4. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori törvényi rendelkezések szerint kerül felszámításra a késedelem időszakára vonatkozóan.

6. A Szállító felelősségének korlátozása

 • 1. A Szállító, a közötte és a Megrendelő között létrejött szerződések vonatkozásában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét az általa értékesített áruban, mint a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkra korlátozza.
 • 2. A jelen ÁSZF fenti pontjában foglalt felelősségkorlátozás alapján a Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben kártérítés követelésére a Megrendelő vagyonában bekövetkező károk, valamint esetlegesen elmaradt vagyoni előnyök tekintetében. A Szállító felelősségének jelen pontban foglaltak szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésre.
 • 3. A jelen ÁSZF 6.1 pontjában foglalt felelősségkorlátozás csak olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben az irányadó jogszabályok, így különösen a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában alkalmazandó jogszabályok nem tiltják.

7. Alkalmazandó jog, jogviták

 • 1. A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött Szerződésre a magyar jog irányadó.
 • 2. Felek a Szerződéssel összefüggő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen egyeztetések útján, békés úton rendezni. Amennyiben a békés úton történő egyeztetés nem vezetett eredményre, a Felek Szerződésből eredő jogvitáikat Magyarország illetékes bírósága előtt rendezik.
 • 3. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés érvénytelennek minősülne, az a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja.

8. Egyebek

 • 1. A Szállító jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, amennyiben annak teljesítését megelőzően tudomására jut, hogy a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indult.
 • 2. A Szállító kötbérigényt bármilyen jogcímen csak abban az esetben fogad el, ha arról írásbeli szerződés készül Szállító és Vevő között, figyelemmel a hatályos 2013. évi V. törvényben foglaltakra.