Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (2023.11.28.) [PDF letöltés!]

Ezen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Soltész + Soltész Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 48. cégjegyzék: 01- 09-079659, adószám: 10616462-2-43) részére adott mindazon megrendelés vonatkozásában érvényesek, amikor a Felek írásban külön szerződést nem kötnek, vagy a megkötött szerződésben kifejezetten nem állapodnak meg más jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben.

  1. A szerződés létrejötte
 • A Soltész + Soltész Kft., a továbbiakban Szállító, által adott szerződéstervezet vagy ajánlat érvényességi ideje – amennyiben az ajánlatban nem szerepel ettől eltérő feltétel – az ajánlat keltétől számított 30 nap, ennek eltelte után kötelezettséget nem jelent a Szállítóra nézve.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szállító szerződéstervezetét vagy ajánlatát, vagy azok egyes részeit nem az eredetivel egyező tartalommal vagy érvényességi idején túl fogadja el, a Szállító azt új ajánlatkérésnek tekinti. Az érvényességi idő lejárta esetén abban az esetben jön létre a szerződés, amennyiben a Szállító visszaigazolásában elfogadja a módosított tartalmat.
 • Érvényes szerződés felmondása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Megrendelő vállalja a szerződéses érték 10%-nak megfizetését kötbér jogcímén és vállalja a Szállító igazolt, addig felmerült költségeinek maradéktalan megtérítését.
 • Egyedi gyártású termékre vonatkozó szerződés felbontására annak létrejöttét követően nincs mód.
 • A szerződésben foglalt szállítási határidő a teljesítés végső határideje. A Szállító – egyéb megállapodás hiányában – elő- illetve részteljesítésre, valamint e teljesítmények részszámlázására jogosult.
 • A teljesítés helye a Szállító székhelye. A Szállító nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szállításból és nem megfelelő csomagolásból eredő károkért.
 • Amennyiben a Megrendelő az értesítést követően 3 munkanapon belül nem gondoskodik a termék átvételéről, a Szállító jogosult a terméket fuvareszközzel a Megrendelő telephelyére szállítani és a szerződés teljesítettnek tekintendő, a Szállító jogosult a számlázásra. Ekkor a szállítás költsége a Megrendelőt terheli.
 • Szállítás: A Szállító jogosult alvállalkozó bevonására, azonban ennek teljesítéséért ugyanúgy felel, mintha ő maga teljesített volna. A szállítás nettó díja: 10 kg-ig 3.990,- Ft/csomag, 20 kg-ig 4.990,- Ft/csomag; 31 kg-ig 8.490,- Ft/csomag. Utánvétes csomag felárak: 100.000,-Ft-ig nettó 900,- Ft; 300.000,- Ft-ig nettó 1.800,- Ft. Nagyobb értékű vagy terjedelmesebb áru esetén a szállítási költséget a vevővel egyedileg egyeztetjük. A megrendelő telephelyére történő kiszállításoknál a csomagolás és összeállítás nettó díja: 2.500,-Ft/csomag.
  1. Minőség
 • A Szállító által szállított termékekre a mindenkor hatályban lévő, kötelező szabvány és minőségi előírások vonatkoznak. A Megrendelő által hibásan megadott paraméterek és feltételek miatti szállítási hiba esetén a Szállítót felelősség nem terheli.
 • A Megrendelő a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban minőségi kifogással élhet. A kifogást a Szállító megvizsgálja és gondoskodik a hiba javításáról. A kifogás nem, vagy késedelmes előterjesztése miatti károkért a Szállító felelősséget nem vállal.
  1. Árak
 • Szállításaink során egyéb megállapodás hiányában a mindenkor érvényes árlistánkon szereplő árak az érvényesek. Amennyiben árlistánk HUF alapú, és a HUF (EUR vagy USD) árfolyamváltozása a 3%-ot meghaladja, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
 • Az 50,- EUR-t meg nem haladó vásárlás esetén csak forintban áll módunkban számlát kiállítani.
 • Amennyiben a kiadott ajánlatunkban, vagy árlistáinkon az alkalmazott pénznem EUR, a teljesítéskor a Vevőnek lehetősége van a számla forintban történő kiegyenlítésére. Az átváltáshoz alkalmazott árfolyam a teljesítés napján érvényes MBH Bank által www.mbhbank.hu internetes oldalon közzétett deviza kereskedelmi eladási árfolyam.
  1. Garancia
 • A Szállító az általa szállított termékekre 12 havi jótállást vállal annak üzembe helyezésétől számítva, de a garancia időszaka nem haladhatja meg a szállítást követő 18 hónapot.
 • A hibás beépítésből, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garanciavállalás nem vonatkozik.
 • Garanciavállalás tömítésekre: 12 hónap a beépítéstől, ill. 18 hónap a vásárlástól számítva. A tömítések működése nagyban függ a beépítési körülményektől, melyre a gyártónak és a forgalmazónak nincs befolyása. Ebből következően kizárólag az anyagaink adatlap szerinti minőségi jellemzőire vállalunk felelősséget. Egy esetleges reklamáció érdemi kivizsgálására csak akkor van lehetőség, ha a reklamált árut eljuttatják hozzánk kivizsgálásra.
  1. Fizetés
 • A szerződésben foglalt ellenérték kifizetése első vásárláskor a teljesítéskor azonnal készpénzben, vagy előre utalással fizetendő.
 • Átutaláskor a számlán feltüntetett bankszámlák egyikére kell utalni, devizanemre tekintettel. (lásd 3.2)
 • A Megrendelő nem jogosult semmilyen jogcímen történő visszatartásra, levonásra.
 • Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori törvényi rendelkezések szerint kerül felszámításra a késedelem időszakára vonatkozóan.
  1. A Szállító felelősségének korlátozása
 • A Szállító, a közötte és a Megrendelő között létrejött szerződések vonatkozásában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét az általa értékesített áruban, mint a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkra korlátozza.
 • A jelen ÁSZF fenti pontjában foglalt felelősségkorlátozás alapján a Megrendelő nem jogosult a Szállítóval szemben kártérítés követelésére a Megrendelő vagyonában bekövetkező károk, valamint esetlegesen elmaradt vagyoni előnyök tekintetében. A Szállító felelősségének jelen pontban foglaltak szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésre.
 • A jelen ÁSZF 6.1 pontjában foglalt felelősségkorlátozás csak olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben az irányadó jogszabályok, így különösen a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában alkalmazandó jogszabályok nem tiltják.
  1. Alkalmazandó jog, jogviták
 • A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött Szerződésre a magyar jog irányadó.
 • Felek a Szerződéssel összefüggő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen egyeztetések útján, békés úton rendezni. Amennyiben a békés úton történő egyeztetés nem vezetett eredményre, a Felek Szerződésből eredő jogvitáikat Magyarország illetékes bírósága előtt rendezik.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés érvénytelennek minősülne, az a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja.
  1. Egyebek
 • A Szállító jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől, amennyiben annak teljesítését megelőzően tudomására jut, hogy a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indult.
 • A Szállító kötbérigényt bármilyen jogcímen csak abban az esetben fogad el, ha arról írásbeli szerződés készül Szállító és Vevő között, figyelemmel a hatályos 2013. évi V. törvényben foglaltakra.